Том 19 (58) № 3. 2006 г.

Юридические науки

Тексты номера одним файлом

История и теория государства и права

Лавров В. В., Бобков В.В.
Социально-зкономический институт при Крымском университете: Последняя попытка организации высшей юридической школы в Крыму (1922-1923 гг.)

Рыскельдиева Л.Т.
Основные моменты процесса формирования политико-правовой культуры в Древней Индии

Кащенко С.Г.
Старий Завіт як джерело кримінального права

Анохин А.Н.
Хадисы Имама Аль-Бухари о необходимости заключения браков

Задерейчук І.П.
Німецька колонізація українських земель у XVIII — на початку XIX ст.

Захарченко П.П.
Діяльність урядових інститутів Російської імперії на завершальному етапі підготовки селянської реформи 19 лютого 1861 року

Настасяк І.
Особливості кадрової політики Австрії стосовно коронного краю Галичини (1772-1848 рр.)

Пащеня В.Н.
К вопросу зволюции органов суда и прокуратуры, их коренизации в Крымской АССР в 1930-х — первой половине 1940-х гг

Кондратюк С.В.
Створення та державно-правові засади діяльності представницьких органів ЗУНР

Уголовное право и криминология

Виноградов А. Б.
Місце звільнення від відбування покарання з випробуванням в системі заходів кримінальної відповідальності

Шеховцова Л. І.
Вплив емоційного стану особи на кримінальну відповідальність за злочини проти життя та здоров’я

Уголовный процесс и криминалистика

Китаев Н.Н.
Изучение опыта использования помощи экстрасенсов в раскрытии и расследовании преступлений

Таран О.В., Кирилін І.Р.
Особливості проведення тактичних операцій при розслідуванні злочинної діяльності в сфері порушення авторського права і суміжних прав

Юрченко Л.В.
О соотношении уголовного преследования и поддержания государственного обвинения

Сабадаш В.П.
Деякі особливості провадження дізнання та досудового слідства при розслідуванні злочинів в кредитно-фінансовій сфері

Экологическое право

Малишева Н.Р.
Законодавство України про екологічний аудит і перспективи його розвитку

Погрібний О.О.
Становлення галузі екологічного права в Україні

Розумович И.Н.
Правовые аспекты участия общественности в процессе осуществления зкологической зкспертизы

Гражданское и трудовое право

Поляков І.І., Бавбєкова Е.А.
Розмежування земель державної і комунальної власності: проблемні питання

Карабань В.Я.
Правозастосовчі аспекти системи права

Сонін О.Є.
Система способів захисту прав працівників в разі незаконного звільнення з роботи

Волкович О.Ю.
Проблеми розмежування понять «організаційно-господарського» та «державного управління» у діяльності господарських товариств

Анохина Л.С., Никифоров В.Ю.
Коллективные договора и соглашения — как способ защиты трудовых прав сотрудников

Административное право и правоохранительная деятельность

Доброрез І.О.
Закон України «Про боротьбу з корупцією» потребує вдосконалення

Лисовой И.В.
Вопросы гражданского оборота холодного клинкового оружия в Украине

Амєтка Ф.А.
Проблема дотримання прав людини при здійсненні екстрадиції

Шиманович О.М.
Усунення недоліків рішення судом, який його ухвалив

Трибуна молодого ученого

Борисенко Г.О.
Правове регулювання податку на додану вартість туристичних послуг в Україні та за кордоном

Гафаров Е.Е.
Етнічні, релігійні та культурно-освітні чинники формування особистосного світогляду Ч. Челєбієва

Елфимов В.О.
Суд биев как форма традиционного судебного осуществления правосудия у казахов (ХІ\/-первая половина XIX века)

Іващенко В.М.
Зарубіжний досвід захисту комерційної таємниці

Карраш Хассан Фуад Хассан
Решение ООН о разделе Палестины в 1947г.: историко-правовой аспект

Курочкіна Н.М.
Теорія нормативних фактів у психологічній концепції права Л. Петражицького

Мельников А.В.
Нарушение фашистами норм международного права в рейхскомиссариате «Украина», генеральном комиссариате «Таврия»

Пашнева В.А.
Вклад академика Н.И. Палиенко в развитие правовой науки в Украине в советский период

Пивоваров С.Ф.
Особливості становлення спеціалізованного судочинства в Російський Імперії

Ровинська К.І.
Національні принципи корпоративного управління як основа розвитку економіки України

Романчук Т.А.
Вексель як предмет кримінального посягання

Харченко Н.П.
Легітимність та інші ознаки механізму держави

Шармоянц А.Н.
О тенденциях государственного правотворчества в Украине

Черткова Ю.В.
Публічні і приватні складові в трудових правовідносинах державних службовців

Дискуссионная трибуна

Дмитрієнко Ю.М.
Проблеми правового статусу первинних і вторинних суб’єктів правосвідомості

Персоналии

Грузкова В.Г.
Лев Ефимович Ароцкер

Корж В.П.
Григорий Абрамович Матусовский

Михайлов М.А., Патраш И.Ф.
Борис Андреевич Пискарев

Рецензии и отзывы

Тимощук О.В.
Резензія на монографічне дослідження В. В. Дудченко «Традиція правового розвитку: плюралізм правових вчень»

Хаваджи Д.Р.
Відзив на монографію ОВ. Тимощука, П.Є. Тарана «Кримськотатарська політико-правова думка кінця XVIII — початку XX ст.: особливості генезису та автономістські процеси еволюції»

Велігодський Д.В.
Відзив на автореферат дисертації Сивухіна В.С. «Конституційне право людини і громадянина на невтручання в їх особисте і сімейне життя та його забезпечення органами внутрішніх справ України»

Аннотации

Анотації

Summary

Сведения об авторах