Том 25 (64), № 2. 2012 г.

Юридические науки

Тексты номера одним файлом

История государства и права.
Теория государства и права.
Философия права

 

Абасов Г.Г.
Судові гарантії охорони та захисту прав місцевого самоврядування: проблеми теорії та практики

Адельсеітова А.Б.
Порівняльно-правовий аналіз деяких питань відповідальності парламентаріїв України та Республіки Білорусь

Жолобова Г. А.
Механизм правового регулирования торговли искусственными сладкими веществами и содержащими их пищевыми продуктами в Российской империи на рубеже XIX – XX веков

Залозний М. Ю.
Фундаментальні нормативно-правові засади розвитку курортної справи в Криму

Кащенко С. Г., Таран П. Е., Шевченко В. И.
Правовое регулирование земельных отношений в Крыму при Врангеле (март – ноябрь 1920 г.)

Клименко В.Ф.
Судебно-правовая реформа различных государственных образований на землях современной Украины от VII ст. до н.э. по первую половину XIV ст. н.э.: историко-правовой аспект

Курылюк Ю. Б.
Зарождение уголовной ответственности пограничников на украинском Причерноморье

Латишева О. В.
Cтрахування життя українських селян у 20-х рр. ХХ ст

Ляшенко Р. Д.
Правова аргументація у сфері правотворчості

Мальцева Є. В.
Теоретико-правові засади сутності виконавчої влади

Омельченко Т. В.
Іституалізація правової допомоги в Україні

Панова Н. С.
Принцип законності в процесі розвитку державного управління в Україні

Халілев Р. А.
Міжетнічні суперечності – чинник міжнаціональних конфліктів

Шармоянц А. Н.
Перспективы развития регионализма в Европе

Шукайло Т. И.
Актуальные аспекты противодействия коррупции

Гражданское право и процесс
Хозяйственное право

Бекирова Е. Е.
Вдосконалення сучасного законодавства в аспекті відновлення платоспроможності акціонерного товариства або визнання його банкрутом

Бірюкова Н. М.
Теоретико-правові аспекти визначення понять права власності і права державної власності в Україні

Валитов С. С., Грудницкий В. Н.
Проблемы правового обеспечения конкуренции на рынке ритейла

Мухамєдова Е. Е.
Репродуктивні права фізичної особи в системі особистих немайнових прав

Переверзєв О. М., Загрішева Н. В.
Договір комерційної концесії в системі господарських договорів України

Розумович І. М.
Особливості банкрутства особливо небезпечних підприємств згідно нової редакції закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»

Самко А. В.
Понятие и историческое развитие третейского разбирательства в законодательстве республики Беларусь

Самойлов М. О.
Національний режим законодавства як основа міжнародних договорів України щодо спадкування нерухомого майна

Шурупова К. В.
Перспективи удосконалення правового регулювання доступу та поширення інформації за допомогою мережі інтернет

Уголовное право и криминология,
Уголовный процесс и криминалистика

Ардашев А. Г., Китаев Н. Н.
О вымышленных серийных убийцах Украины

Бодаєвський В. П.
«Воєнний стан», «бойова обстановка» та «час перебування на військовій службі», як особливі обставини чинности кримінального закону щодо військових злочинів у часі

Бугаев В. А.
Исторический аспект уголовной ответственности за причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием

Волошин И. А.
Принцип равенства граждан в уголовном праве: сравнительный анализ законодательства Украины и России

Захаров Д. А., Руденко А.В.
Роль суду в формуванні доказової бази у кримінальному провадженні

Маслюков Д. А. Воспякова О. Ф.
К вопросу о превышении пределов необходимой обороны

Радионов И. И.
Незаконний оборот дисков для лазерних систем считывания, матриц, оборудования и сырья для их производства: спорные вопросы уголовно-правовой квалификации

Скворцова О. В.
Поняття злочинів у сфері економіки

Чеботарьова Г. В.
Неналежне виконання професійних обов’язків медичними або фармацевтичним працівником: проблеми кримінально-правової характеристики сторони злочину

Чернецький О. К.
Прогностична діяльність слідчого при проведенні слідчого єксперименту

Юрченко Л. В., Забабуріна А. Г.
Притягнення до кримінальної відповідальності – як стадія кримінального провадження

Финансовое и налоговое право.
Конституционное право .
Административное право.Трудовое право.
Экологическое право.

Бєлєвцева В. В.
Адміністративно-правові режими забезпечення стабільності держави

Біляєв В. О.
Сучасний стан та проблеми правового забезпечення діяльності підрозділів карного розшуку ОВС України

Блудова С. В.
Матеріально-технічна та фінансова складова адміністративної діяльності міліції щодо забезпечення екологічної безпеки

Велігодський Д. В.
Взаємодія органів виконавчої влади із іншими органами державної влади

Кірін Р. С.
Суб’єкти експертно-оціночних геологічних правовідносин

Коваленко Т. О.
Дефекти юридичних фактів та юридичних складів у земельному праві України

Німко О. Б.
Правові засади державного регулювання здійснення оціночної діяльності для цілей оподаткування

Романюк Л. В.
Патронатна служба в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку

Трибуна молодого ученого

Воронина Е. О.
Карантинные меры в бассейнах Балтийского и Белого морей Российской империи в ХIХ начале ХХ вв

Енгоян С. А.
Кваліфікаційні вимоги до особи, яка бажає стати арбітражним керуючим: порівняльна характеристика поточної і нової редакції закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»

Загоруйко О. Ф.
Деякі питання законодавчих гарантій права на відпустки, як складової права на відпочинок в сучасному законодавстві України

Змерзлая Е. П.
Создание судебных систем «свободного города Кракова» и «Царства Польского» в 1815 г

Кошман О. В.
Деякі аспекти вдосконалення статусу прокурора в державі

Курабцева А. П.
Правовые основы создания и деятельности судов чести в вооруженных силах Российской империи

Паршичева И. Е.
Международно-правовые аспекты прав национальных меньшинств и их имплементация в правовой системе Украины

Пасечник О. С.
Правовий аналіз процесу формування партійних списків

Радайде Д. С.
Развитие таможенной системы России по европейской границе в 1811 – 1819 гг

Хутько Т. В.
Створення судових органів у Таврійській області у 80-ті – 90-ті роки XVIII століття

Рецензии

Губанова О. В.
Рецензія на навчально-методичний посібник Доброреза І.О. «Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення»

Змерзлый Б. В.
Рецензия на монографию Шендриковой С.П. «История театра в Крыму (1820 – 1920 гг.)»

Михайлов М. А.
Рецензия на учебное пособие Чисникова В.Н. «Сыскная полиция на Украине во времена Российской империи (1880 – 1917 гг.): историко-правовое исследование»

Особое мнение

Коваленко Л. П.
Суб’єкти інформаційних правовідносин

Сведения об авторах

К сведению авторов