Том 25 (64), № 1. 2012 г.

Юридические науки

Тексты номера одним файлом

История государства и права.
Теория государства и права.
Философия права

 

Портнов А. В., Москалюк О. В
Співвідношення категорій «колізія норм права» і «прогалина в законодавстві»

Абхаїрова Е. Е., Медвєдєва М. О.
Ключові аспекти права людини на воду

Кабанець Н. І.
Теоретико-юридичний зміст суспільного договору

Мамченко Н. В.
Деонтологія І. Бентама як умова юс-конвенцій

Пальченкова В. М.
Громадьский контроль за виконанням правил внутрішнього розпорядку засудженими і персоналом

Сорокин Р. А.
Политическая программа Конституционно-демократической партии России как основа взглядов Соломона Крыма на земельные правоотношения

Соцький Ю. Ф.
Волосний суд у системі судових органів Російської Імперії другої половини ХІХ ст.: структура та судові практики

Сухицька Н. В.
Правосвідомість громадян України: стан та напрямки розвитку

Гражданское право и процесс
Хозяйственное право

Донська Л. Д.
Концепція conditio sine gua non в цивільному праві України

Коструба А. В.
До питання недійсності та протиправності правоприпиняючих юридичних фактів у формі правочинів

Пашнєва В. А.
Проблеми правового регулювання діяльності страхових брокерів в Україні

Снідевич О. С.
Заперечення проти позову як спосіб захисту відповідача у цивільних справах, що виникають із земельних правовідносин

Трудовое право

Алексєєва О. Є.
Теоретичні аспекти збереження місця роботи (посади) жінкам після закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Лагутіна І. В.
Право працівника на трудову честь і гідність як особисте немайнове трудове право

Лукашева Н. М.
Окремі вимоги до працівників

Финансовое и налоговое право.
Конституционное право .
Административное право

Бєлов Д. М.
Удосконалення Конституції як спосіб трансформації конституціоналізму

Котенко В. М.
Окремі аспекти реалізації процесуальних прав і обов’язків учасників адміністративного процесу

Очкуренко  С. В.
Механизм взаимодействия финансовых и гражданских правоотношений

Романюк Л. В.
Сучасний стан законодавчого регулювання та шляхи удосконалення профілактики адміністративних правопорушень

Рябцева Я. Г.
Правовий аудит як механізм захисту членів профспілки

Храбров А. О.
Конституційні норми-принципи як загальноправові принципи податкового права

Земельное и экологическое право

Костяшкін І.О.
До питання еколого-правового обґрунтування соціальної функції права власності на землю в Україні

Носік В. В.
Межі здійснення права власності на землю: теорія і практика

Трофімов С. А.
Оновлення інституту заходів запобігання та припинення порушень антитерористичного законодавства України

Уголовное право и криминология

Денісов С. Ф., Коцар А. О.
Законодавче закріплення визначення поняття пожежної безпеки

Радіонов І. І.
Множинність учасників банди як об’єктивна ознака бандитизму

Уголовный процесс и криминалистика

Бірюков В. В.
Аналіз, синтез і порівняння. Їх значення у виявленні факту втручання у первинний зміст цифрових зображень

Омельченко Т. В.
Становлення інституту правової допомоги у кримінально-процесуальному праві

Реуцький А. В.
Особливості слідчого огляду при розслідуванні злочинів у сфері виготовлення та обігу платіжних карток

Чернецький О. К.
Пізнавальна діяльність слідчого експерименту та його відмінність від слідчого огляду

Захаров Д. О.
Активність суду в процесі дослідження обставин справи як складова принципу змагальності у кримінальному судочинстві

Дискуссионная трибуна

Михайлов М. А.
Расширение круга субъектов ОРД требует взвешенного решения

Трибуна молодого ученого

Бахрієва З. Р.
Припинення договорів про надання фінансових послуг

Бережна Ю. С.
Концепція «зеленої економіки»: міжнародний аспект

Воронина Е. О.
Создание и развитие государственной карантинной службы в Российской империи в начале ХIХ в

Даниленко Ю. О.
Жандармерія та її роль у захисті Західноукраїнської Народної Республіки

Загоруйко О.Ф.
Актуалізація права на відпочинок в сучасних умовах розвитку трудового законодавства в Україні

Зуєв Р.
Генеза адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини у основоположних філософсько-правових дослідженнях

Клименко В. Ф.
Институт мировых судей в реформационном процессе судебной системы Украины

Король С. М.
Нормативно-правове забезпечення регіональної політики в контексті євроінтеграційних процесів

Котенко М. В.
Тлумачення норм права в системі юридичної діяльності

Кошман О. В.
Загальна характеристика організації і діяльності прокуратури АР Крим

Курабцева А.П.
Развитие системы военно-морских судов в Российской империи после введения Военно-морского судебного устава 1867 г.

Максименко М. І.
Досвід правового забезпечення консолідації земель Королівства Норвегія

Марчук І.Ю.
Критика Зводу законів Російської Імперії в дореволюційній юридичній літературі

Міхровська М.С.
Розвиток електронного урядування як пріоритетне завдання становлення публічної адміністрації в Україні

Пуховская А. С.
Главный суд Крымской АССР и его деятельность в период НЭПа

Самко А.В.
К вопросу о становлении предъявления для опознания как самостоятельного следственного действия

Татарінцев Т. О.
Поняття доказів у справах про корупцію

Хутько Т. В.
Основные направления деятельности Карасубазарского римско-католического суда

Чеховська І. В.
Державна матеріальна підтримка сімей в Україні: проблеми та напрями реформування

Ярощук В. Г.
Генезис принципу екологічної безпеки в земельному законодавстві

Романяк Д.М.
Процесуальна правосуб’єктнысть прокурорсько-слідчих працівників у дисциплінарному провадженні

Гусейнов Р. Х.
Поняття адміністративно-юридсдикційного провадження в діяльності органів виконавчої влади та визначення видів таких проваджень

Рецензии и отзывы

Фролова О. Г.
Рецензія на монографію Трофімова С. А. «Правове регулювання антитерористичної діяльності в Україні»

Сведения об авторах

К сведению авторов