Том 24 (63), № 2. 2011 г.

Юридические науки

Тексты номера одним файлом

История государства и права. Теория государства и права.
Философия права

Анохин А. Н.
О богословском подходе к пониманию мусульманского права

Бурдін М. Ю.
Запобіжні заходи за статутом Кримінального судочинства 1864 р.

Гавриленко О. А.
Основні риси цивільного процесу в Північнопричорноморських колоніях Генуї (друга половина ХІІІ – третя чверть ХV ст.)

Змерзлий Б. В.
Сирітські суди в Таврійській губернії: історія і перспективи вивчення (кінець XVIII – початок ХХ ст.)

Кащенко С. Г., Таран П. Є., Шевченко В. І.
Державотворення в Україні наприкінці 1917 – на початку 1918 рр.

Кащенко С. Г., Таран П. Є., Шевченко В. І.
Другий етап формування конституційного права України

Кравченко С. С.
Концептуальні принципи правового прагматизму в американській філософії права

Ляшенко Р. Д.
Застосування презумпцій як засобу аргументаціх у практиці судових органів

Машков А. Д., Руденко Б. Б., Балаценко М. И.
Критика Ф. Достоевским нигилистических взглядов на право (на приме­ре образа Раскольникова в романе «Преступление и наказание»)

Палінчак М. М.
Система державно-церковних відносин в посткомуністичній Європі: уроки для України

Федунов В. В.
Взятка как вид должностных преступлений в законодательстве России XV – XVIII веков

Гражданское право и процесс. Хозяйственное право.

Коструба А. В.
Правоприпиняючі юридичні факти у правовідносинах сервітуту

Нєкрасова О. В.
Розвиток договору як регулятора сімейних відносин

Пашнєва В. А.
Правова природа страхування банківських вкладів

Трудовое право

Єрьоменко В. В.
Норми трудового права, що виявляються при логічному опрацюванні положень законодавства

Мовчан А. О.
Проблемні аспекти визначення поняття «істотні умови праці»

Сонін О. Є.
Відшкодування матеріальної шкоди як спосіб захисту трудових прав працівників

Финансовое и налоговое право. Конституционное право. Административное право

Бєлов Д. М.
Основний закон як основа формування та реалізації політики держави

Панова Н. С.
Деякі питання впливу адміністративного права на розвиток відносин державного управління в Україні

Скакун Ю. В.
Правове регулювання екологічного оподаткування в Україні в контексті євроінтеграції

Трофімов С. А.
Призупинення діяльності як захід адміністративного впливу в умовах протидії тероризму

Тютюнник Р. М.
Поняття та принципи банківського контролю в Україні

Шкляр Т. О., Маргаритов М. В.
Окремі аспекти оскарження рішень податкових органів

Фатхутдінов В. Г.
Особиста безпека працівників органів внутрішніх справ при проведенні масових заходів

Земельное и экологическое право

Настіна О. І.
Основні ознаки права державної власності на землю

Розумович І. М.
Співвідношення зобов’язальних і деліктних норм в екологічному законодавстві України

Снегирев Ф. Ф.
О некоторых проблемах деградации особо охраняемых природных объектов и комплексов Крыма и путях их преодоления

Уголовное право и криминология

Бугаев В. А.
Квалифицирующие признаки присвоения и растраты чужого имущества

Ігнатов О. М.
Загальна характеристика факторів латентності вбивств

Рябчинська О. П.
Врахування ступеня суворості покарань в судовій практиці

Скворцова О. В.
Виправлення і попередження як пріоритетні цілі кримінального покарання за економічні злочини

Уголовный процесс и криминалистика

Ардашев Р. Г., Китаев Н. Н.
Посткриминальный суицид убийц как улика поведения

Бородин В. С.
Системный подход к организации взаимодействия органов досудебного следствия и дознания

Омельченко Т. В.
Правова регламентація направлення заяви і повідомлення про злочин за належністю

Самко А. В.
Теоретические и прикладне аспекты предъявления для опознания

Трибуна молодого ученого

Бардакова Л. В.
Правове регулювання контролю за обігом лікарських засобів: сутність і призначення

Бірюкова Н. М.
Загальна характеристика єдиної державної системи запобігання і реагу-вання на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру

Борєйко О. Н.
Правовий статус кредитора як суб’єкта неспроможності (банкрутства)

Горленко В. В.
Українська адміністративно-територіальна реформа у процесі форм ування громадянського суспільства

Дьяченко А. П.
Возникновение и особенности деятельности военно-морских судов в Российской империи в XVIII – первой половине XIX вв.

Євсікова О. В.
Деякі аспекти представництва інтересів сторін у справах, що виникають з податкових правовідносин в адміністративних судах України

Кампі О. Ю.
Правові форми саморегулювання у сфері спільного інвестування

Кліменко Н. М.
Реформування адміністративних відносин у сфері охорони земельних ресурсів України: проблеми та соціально-економічні наслідки

Кліменко В. Ф.
Судебно-правовая реформа в Украине: понятие, содержание, интерпретация

Кошман А. В.
Взаємодія прокуратури АР Крим із представницькими та виконавчими органами влади автономії

Мельниченко Н. М.
Поняття та загальна характеристика припинення цивільно-правових договорів

Митяй Е. Д.
Потребители финансовых услуг как сторона правоотношений в современных условиях

Могила Д. В.
Особливості підстав розірвання трудового договору з керівниками підприємств, установ, організацій за ініціативою власника або уповноваженого ним органу

Оніщенко В. В.
Межі диспозитивності норм трудового права України

Пасечник О. С.
До питання про визначення поняття «земельної реформи» в сучасній науці земельного права України

Пуховская А. С.
Создание революционных трибуналов в Крыму в начале 1920-х годов

Смуток М. В.
Правове регулювання онкологічної допомоги дітям в Україні: проблеми та перспективи

Шаранич С. С.
Дослідження проблем структури коаліції депутатських фракцій в Парламенті України в розрізі змін до ст. 61 Закону «Про регламент Верховної Ради Украины» від 19.03.2010

Філюк О. С.
Види захисту майнових прав сільськогосподарських товаровиробників

Бондарчук Н. В.
Актуальні питання адміністративної відповідальності за земельні право­порушення

Рецензии и отзывы

Губанова Е. В.
Рецензия на монографию Китаева В. Н. «Животные и преступления: уголовно-правовое и криминалистическое исследование»

Сведения об авторах

К сведению авторов