Том 23 (62), № 2. 2010 г.

Юридические науки

Тексты номера одним файлом

История государства и права.
Теория государства и права.
Философия права

 

Кащенко С. Г., Таран П. Є.
Державно-конституційне будівництво в Україні в перший період існування Центральної Ради (березень-жовтень 1917 р.)

Змерзлый Б. В.
Методика и перспективы исследования военных и военно-морских судов в Таврической губернии (конец XVIII – начало ХХ вв)

Адельсеитова А. Б.
Юридическая природа коллизии как правовой категории в контексте развития украинского законодательства

Велігодський Д. В.
Кримьска автономія у ХХ ст.: історико-правові проблеми становлення

Мальцева Є. В.
Теоретичні проблеми дослідження сучасного європейського автономізну та регіоналізму

Михайлов М. А.
Аркадий Францевич Кошко и его «Очерки уголовного мира царской России»

Стрєльникова І. Ю., Погорєлов Є. В.
Місце звичаю в сучасному праві України

Таран П. Е.
Политико-правовые основания идеологии деспотизма

Тлущак Ю. М., Тлущак О. Ю.
Фіскальні функції посадових осіб у руських та українських землях у ІХ – першій половіні XVIII ст

Шкляр Т. О.
Вплив економічної діяльності на зміст юридичної діяльності

Гражданское право и процесс

Белова О. І.
Проблема правового регулювання режиму іноземного інвестування

Коваль В. М.
Застосування господарськими судами аналогії права до спірних правовідносин

Коструба А. В.
Цивільні правовідносини і правоприпиняючі юридичні факти в механізмі правового регулювання

Трудовое право

Ротань В. Г.
Проект Трудового кодексу України і проблеми управління персоналом

Сонін О. Є.
Відшкодування матеріальної шкоди як спосіб захисту трудових прав працівників

Потопахіна О.М.
Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: поняття та види

Финансовое и налоговое право.
Административное право

Гончарук О. А.
Адміністративно-правові засади реформування сучасних митних органів України

Довгань О. І.
Принципи функціонування системи управління якістю в діяльності органів внутрішніх справ України

Зозуля І. В.
Щодо поміркованості та ґрунтовності ініціатив із реформування системи МВС України

Романюк Л.В.
Характеристика окремих елементів процесу прийняття на державну службу в органи виконавчої влади

Земельное и экологическое право

Носік В.В.
Земельне право у системі приватного і публічного права України: проблеми теорії і практики

Єлькін С.В.
Категорія «ландшафт» у земельному та екологічному законодавстві України та інших держав

Сидор В. Д.
Кодифікація земельного законодавства України як один із напрямків його розвитку

Труба В.І.
До питання про міжнародно-правові аспекти розуміння екологічних прав людини

Уголовное право и криминология

Бугаев В. А.
Уголовно-правовое содержание присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением

Буткевич С. А.
Протидія фінансуванню тероризму та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (за матеріалами Киргизької республіки)

Гродецький Ю. В.
Добровільність як ознака добровільної відмови

Губанова О. В.
Шляхи адаптації національного кримінального закону нормам Конвенції ООН проти корупції

Скворцова О. В.
Проблемные вопросы построения и применения санкций статей за отдельные виды экономических преступления в уголовном законодательстве Украины

Трофімов С. А.
Теоретико-правові засади розвитку адміністративного права в аспекті протидії тероризму

Уголовный процесс и криминалистика

Архипова А.Н., Китаев Н.Н.
О попытках внедрения приемов магии в современную криминалистику

Александренко Е. В.
Основные трудности раскрытия и расследования серийных сексуальных преступлений

Берзін П. С.
Проблеми систематизації окремих різновидів інституту звільнення від покарання та його відбування за кримінальним правом України.

Моисеенко Г. З.
О процессуальном статусе адвоката в уголовном процессе

Реуцький А. В., Захаров Д. О., Рубан Ю. О.
Особливості організації та координації дій слідчого при розслідуванні злочинів у сфері виготовлення та обігу платіжних карток

Стратонов В. М.
До методологічних проблем криміналістичної теорії пізнавальної діяльності

Халілев Р.А.
Місце оперативно-розшукової політики у системі юридичної політики держави

Юрченко Л. В., Дударев Д. С.
Повноваження Верховного Суду України з перегляду судових рішень у кримінальних справах

Трибуна молодого ученого

Амельченко Ю. А.
Международные механизмы предупреждения «отмывания» доходов

Бахрієва З. Р.
Припинення договору страхування та його наслідки

Іванова Е.А.
Архівні джерела про взаємодію Таврійського губернського прокурора з Міністерством юстиції Російської імперії

Кліменко М. М.
Адміністративне судочинство як форма захисту прав власності громадян в Україні

Митяй Е. Д.
Особенности правового регулирования ответственности за нарушение договоров, заключенных с потребителями

Новиков М. М., Ончурова О. О.
Концепція міжнародної інформаційної безпеки в рішеннях міжнародних форумів

Нозріна Т. Ю.
Щодо питань правового регулювання контролю у сфері державної служби України

Пасечник О. С.
Легализация и развитие рынка прав пользования землей в Китае

Ревин К. И.
Разрешение брачно-семейных дел духовными судами в Российской империи

Саннікова М. В.
До визначення підстав класифікації декларацій та актів декларативно-рекомендаційного характеру

Толкаченко О. В.
Правове регулювання охорони зелених насаджень нселених пунктів

Чернецький О. К.
Поняття та ознаки приховування злочину в криміналістиці

Ястрембская С. В.
О проблеме противодействия процессуальным злоупотреблениям в гражданском процессе

Сведения об авторах

К сведению авторов