Том 22 (61) № 1. 2009 г.

Юридические науки

Тексты номера одним файлом

Анохін О.М.
Коран і хадіси імама аль-Бухарі про гідність джихаду: історико-правовий аспект

Велігодський Д.В.
Судові та правоохоронні органи в системі органів влади державних утворень С. Крима, А. Денікіна і П. Врангеля

Гладун В.О.
Правова просвіта мусульман як спосіб виховання у працях Ісмаїла Гаспринського

Григор’єв О.М.
Історіографія проблеми розвитку пенітенціарної системи та законодавства України ( до 1917 р.)

Кіселичник В.П.
Правове регулювання земельних відносин у Львові (друга половина ХІХ -початок ХХ століття)

Кириченко В.Є.
Урядовий контроль за акціонерними іпотечними банками в умовах кризових явищ кінця ХІХ — початку ХХ ст.

Кондратюк С.В.
Сойм Карпатської України — виразник парламентської традиції українців

Латишева О.В.
Організаційно-правовий статус та соціальні функції процесу становлення Держстраху СРСР (1921-1925 рр.)

Лобода Ю.П.
Значення правового досвіду литовської доби для формування правової традиції українського народу

Старіцин О. В.
Характеристика наукових джерел, що регулювали службу Кримських татар у військових формуваннях Російської імперії (1784-1917 рр.)

Тимощук О.В.
Проблема визначення часу започаткування осілого та кочового типів державності

Теория государства и права

Мазур А.П.
Источниковая база исследования государственно-правовых взглядов И.И. Петрункевича

Мазур Д.В.
Загальне і особливе у правотворчих повноваженнях президентів республік зі змішаною формою правління

Конституционное право

Магновський І.Й.
Конституційні засади територіального устрою України: погляд сьогодення

Толочко Я.М.
Проблеми визначення конституційно-правового статусу прокуратури України

Гражданское право и процесс

Аблятіпова Н.А.
Інститут фактичного виховання в сімейному праві України

Бондаренко Н.Л.
Принципы гражданского права и их роль в нормотворческой и правоприменительной деятельности

Кройтор В.А.
Проблеми взаємодії диспозитивних засад та активності суду при здійсненні цивільного судочинства в Україні

Шиманович О.М.
До питання про зміст рішення суду в цивільних справах

Хозяйственное право и процесс

Джумагельдиева Г.Д.
Правовое обеспечение национальных интересов в соглашениях о разделе продукции

Трудовое право

Лукашева Н.М.
Наслідки невідповідності працівника вимогам до стану здоров’я

Сонін О.Є.
Судовий захист прав учасників колективних трудових відносин

Черткова Ю.В.
Міжнародно-правові акти як джерело трудового права України

Финансовое и налоговое право

Храбров А.О.
Податковий закон як основа регулювання податкових правовідносин

Земельное и экологическое право

Кулинич П.Ф.
Правове забезпечення приватизації земель в Україні: теорія, практика, шляхи вдосконалення

Носік В.В.
Юридична природа конституційних гарантій територіального верховенства держави в земельному праві України

Розумович И.Н.
К вопросу о формировании правового механизма учета экологических требований в деятельности объектов повышенной опасности

Международное право

Белова О.І.
Міжнародний договір як правова основа зовнішньоекономічних відносин України

Уголовное право и криминология

Берзін П.С.
Про деякі варианти «негативних змін» в об’єкті злочину

Захаров Д.О.
Виправлення судових помилок шляхом прийняття ухвали апеляційного суду про скасування вироку і повернення справи на новий судовий розгляд

Кашкаров О.О.
Проблеми визначення об’єкту та предмету злочинів, які передбачені кримінально-правовими новелам в сфері обігу цінних паперів

Пашнєв Д.В., Рудик М.В.
Особливості виявлення та кримінально-правова кваліфікація злочинів, що посягають на комп’ютерну інформацію з обмеженим доступом

Робак В.А.
Юридичне визначення поняття «загибель людей»

Скворцова О.В.
Особливості кваліфікації дій службових осіб як суб’єктів незаконної порубки лісу

Чеботарьова Г.В.
Проблеми визначення поняття об’єктивної сторони злочину

Уголовный процесс и криминалистика

Архипова А.Н., Китаев Н.Н.
Актуальные вопросы судебно-медицинской экспертизы в ситуациях, когда труп потерпевшего не обнаружен или подвергался уничтожению

Губанова О.В.
Соціально-демографічні та поведінкові особливості жертви згвалтування: віктимологічний аспект

Кобець О.В.
Проблеми наглядової діяльності прокурора у сфері додержання законів, спрямованих на охорону довкілля

Трибуна молодого ученого

Амельченко Ю.А.
Комплекс мер превенции правонарушений

Бедрій М.М.
Становлення та правова природа общинних судів додержавного суспільства східних слов’ян

Богустов А.А.
К вопросу о системе частного права Польши

Борисов Д.О.
Правові засади оподаткування виконавців програм міжнародної технічної допомоги в Україні

Буткевич С.А.
Юридическая ответственность за нарушение антилегализационного законодательства в странах СНГ и Балтии

Гончарова Е.А.
Использование сети Интернет в раскрытии и расследовании преступлений

Ляшенко Р.Д.
Функціональне призначення презумпцій в праві

Мамочка В.В.
Шляхи удосконалення інституту місцевого самоврядування в Україні

Мельниченко Б.Б.
Демократизація в країнах світової системи соціалізму на рубежі 80 — 90 рр.

Оболєшева О.Є.
Стягнення заборгованості за векселями з безоборотним індосаментом

Рудий Н.Я.
Система нагляду за належним виконанням опікуном та куратором своїх обов’язків на території Галичини (пер. пол. ХХ ст.)

Скуріхін С.М.
Функціональний аспект правової культури військовослужбовців

Страхова С.В.
Криміналистичні аспекти доказування у кримінальних справах про вбивства, вчинені з особливою жорстокістю

Тимченко Г.В.
Теоретичні та практичні проблеми сучасного українського законодавства

Тимощук О.О.
Особливості категорійно-понятійного апарату історико-правового дослідження автономних регіональних утворень іспанської державності

Ткаченко І.М.
Розмежування термінів: «правове поняття», «правова категорія» та «правовий концепт» (на прикладі норм Цивільного кодексу України)

Трофімов С.А.
Актуальні проблеми у сфері здійснення митних процедур на морському транспорті та шляхи їх вирішення

Худоба В.Н.
Источник гражданского процессуального права: понятие и значение

Шестак С.В.
Органи місцевого самоврядування як суб’єкт недержавного контролю за діяльністю міліції

Щуковська Г.В.
Загальна характеристика гарантій законності притягнення громадян України до адміністративної відповідальності

Рецензии и отзывы

Тимощук О.В.
Рецензія на рукопис навчального посібника Гладуна В.О., Задерейчука І.П., Старіцина О.В. «Українська державність в роки національно-визвольних змагань 1917 — 1921 рр.»

Научная жизнь

Кресін О.В.
Дні порівняльного правознавства в Києві

Персоналии

Редькіна О.М.
Тимощук Олександр Валентинович

Сведения об авторах

К сведению авторов