Том 23 (62), № 1. 2010 г.

Юридические науки

Тексты номера одним файлом

История государства и права.
Теория государства и права.
Философия права

 

Рыскельдиева Л. Т.
Идейные основания юридической деонтологии

Кащенко С. Г., Лотаков А. О.
«Виклад суті законів Османської династії» Хюсейна Хезарфена

Анохин А. Н.
Регулирование отношений дарения в Коране и хадисах имама Аль-Бухари

Латишева О. В.
Нормативно-правове регулювання радянської системи страхування в 1920-1930 р. (історичний аспект)

Мамченко Н. В.
Морально-нравственное содержание законодательства Украины

Серёгин А.В.
Учение И.А. Ильина о предопределённости формы государственного правления России особенностями правосознания её народа

Шкляр Т. О.
Економічна система як фактор визначення кола суб’єктів права та змісту їх прав і обов’язків в економічній сфері

Конституционное право

Зозуля О. І.
Тенденції сучасного формування фінансової основи діяльності апарату Президента України

Гражданское право и процесс

Ярема А. Г.
Припинення правовідношення як спосіб захисту цивільного інтересу

Донська Л.Д.
Причинний зв’язок між порушенням зобов’язання і збитками

Семенова К. Г.
Правовий статус сторін договору перестрахування

Шиманович О. М.
Процесуальні особливості розгляду судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою

Трудовое право

Сонін О.Є.
Вимога про виконання обов’язку в натурі як спосіб захисту трудових прав

Шестерякова И.В.
Влияние международных трудовых норм на трудовое право России

Ерьоменко В.В.
Колізії між актами міжнародного права та нормативно-правовими актами України про працю

Іншин М.І.
Види державної служби

Вавженчук С.Я.
Державний захист конституційних трудових прав працівників як обов’язок держави, що витикає із засад її діяльності

Казанчан А.А.
Поняття та види пенсійного забезпечення громадян в Україні

Лукаш С.С.
До питання про службово-трудові відносини працівників органів внутрішніх справ

Лукашева Н.М.
Вимоги, пов’язані з необхідністю довіри до працівників

Попов С.В.
Юридична відповідальність працівників органів внутрішніх справ України

Потопахіна О.М.
Соціальні послуги закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Финансовое и налоговое право.
Административное право

Буткевич С.А., Коломієць І.В.
Організаційно-правові засади діяльності Державного комітету фінансового моніторингу України

Зозуля І.В.
Реформування системи МВС України: можливість виправлення організаційно-правових помилок

Попович Є.М.
До питання діяльності органів прокуратури України

Романюк Л.В.
Теоретико-правові засади здійснення управлінської діяльності в органах внутрішніх справ

Усенко Є.А.
Процесуальне регулювання вирішення податкових спорів

Земельное и экологическое право

Носік В.В.
Проблеми реалізації конституційної гарантії непорушності суб’єктивного права власності на землю в Україні

Кулинич П.Ф.
Правова політика України у сфері сільськогосподарського землекористування: стан та шляхи вдосконалення

Єлькін С.В.
Юридична природа ландшафту в контексті співвідношення дефініцій «земля», «землі», «земельна ділянка»

Розумович И.Н.
Роль экологического менеджмента в деятельности объектов повышенной опасности

Скакун Ю.В.
До питання про вдосконалення стягнення земельного податку у рекреаційній галузі

Труба В.І.
Еколого-правові аспекти інноваційної діяльності в Україні

Международное право

Королева-Борсоди Н. В.
Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Швейцарской конфедерации

Уголовное право и криминология

Григор’єв О.М., Соловйов Н.В.
До питання призначення громадських робіт як виду покарання в кримінальному законодавстві України

Денисов С.Ф.
Рецидивна злочинність молоді: інтегративна перспектива аналізу

Ємельяненко В.В.
Співучасть у незаконному заволодінні транспортним засобом

Самойлова О.С.
Особливості об’єкта злочину, передбаченого ст. 333 Кримінального кодексу України

Чеботарьова Г.В.
Ненадання допомоги хворому медичним працівником: проблеми кримінально-правової характеристики об’єктивних ознак злочину

Уголовный процесс и криминалистика

Архипова А.Н., Китаев Н.Н.
Историческая казуистика судебно-следственных ошибок по делам об убийствах «без трупа»

Бородин В.С., Бородин И.В.
Отдельные аспекты взаимодействия следователя и оперативных работников

Михайлов М.А.
Правовое регулирование оборота дактилоскопической информации

Робак В.А.
Детермінанти організованої злочинності: на прикладі Автономної Республіки Крим

Халілев Р.А.
Система принципів оперативно-розшукової політики з протидії злочинності на грунті етно-конфесійних суперечностей

Трибуна молодого ученого

Баранник І.Г.
Щодо поняття аналітичної діяльності Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

Грейдін О.І.
Учасники правовідносин, що виникають на підставі договору (довірчого) управління цінними паперами

Дударев Д.С.
Деякі проблемні питання впровадження судового прецедента Європейського Суду з прав людини в Україні

Залозний М.Ю.
Теоретико-правове визначення поняття «курорт»

Іванова Е.А.
Виникнення прокурорського нагляду у Таврійській губернії

Корнієнко Д.М.
Поняття та напрямки організації діяльності підрозділів внутрішньої безпеки ОВС щодо забезпечення безпеки працівників органів внутрішніх справ

Мазурик О.Ф.
Взаимозависимые лица в системе обязанных субъектов налогового правоотношения

Пасечник О.С.
Актуальные проблемы земельной реформы Китая

Петросян В.Г.
Використання податковою міліцією для виявлення злочинів інформаційних ресурсів інших правоохоронних органів

Пуховская А.С.
Возникновение и становление органов судебной власти в Таврической губернии

Ревин К.И.
Историография проблемы возникновения и деятельности духовних судов в Таврической губернии

Романенко Г.В.
Митні прототипи (customs blueprints) як орієнтир для модернізації митної служби України

Ржепецька К.М.
Стан судових кадрів як фактор, що впливає на ефективність адміністративного судочинства

Стрєльникова І.Ю.
Правовий статус уповноваженого народного комісаріату закордонних справ СРСР при Раді народних комісарів УСРР (1923-1929 р.)

Теремцова Н.В.
Актуальні питання щодо правових основ бюджетного процесу в Україні та Канаді (порівняльний аспект)

Худоба В.Н.
Разъяснения Пленума Верховного суда Украины: проблема нормативности

Шамрук А.И.
Основные проблемы наследования по закону в украинском и российском законодательстве

Шигонін О.Б.
Поняття умисного вбивства, поєднаного із зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним

Щуковська Г.В.
Загально-правовий аналіз обставин, що виключають провадження в справах про адміністративні проступки

Сведения об авторах

К сведению авторов