Том 22 (61) № 2. 2009 г.

Юридические науки

Тексты номера одним файлом

История государства и права

Анохин А.Н.
Религиозно-правовые основы ведения военных действий в Коране и «Сахихе» аль-Бухари

Велігодський Д.В., Мальцева Є.В.
Особливості нормативно-правового регулювання співробітництва України з НАТО в 1991-2004 роках

Задерейчук І.П.
Реформа системи управління німецькими колоніями Півдня України в 1818 р.: історико-правовий аспект

Змерзлый Б.В.
Политические документы РКП(б) (ВКП(Б), ставшие идеологической основной законодательной базы в деле регулирования деятельности религиозных общин в СССР (1920-1930 г.г.)

Кондратюк С.В.
Правовий статус органів місцевого самоврядування за Конституцією Польщі 1935 року

Латишева О.В.
Державне страхування майна в сільських районах УРСР у період НЕПу: історико-правовий аспект

Макаров П.А.
Легализация денежных средств преступного происхождения: историко-правовой аспект

Михайлов М.А.
Тактико-криминалистический анализ допросов А.В. Колчака

Окіпнюк В.Т.
Земельна політика радянської влади у період колективізації і органи ДПУ УРСР

Рубаник С.А.
Концепция конституционного государства в русской политико-правовой мысли первой половины ХІХ века

 

Теория государства и права

Гробова В.П.
Конституційний принцип рівності прав жінок та чоловіків у світлі адаптацїї законодавства України до законодавства ЄС

Таран П.Е.
Политика ненасилия в контексте философии права

Хаваджи Д.Р.
Депортація: теоретико-правовий аспект та понятійно-категоріальний апарат дослідження

Конституционное право

Магновський І.Й.
Автономна Республіка Крим: перспективи реформування адміністративно-правового статусу територіальної громади

 

Гражданское право и процесс

Ярема А.Г.
Захист права на відшкодування збитків

Донська Л.Д.
Причинний зв’язок в інституті перевезення

Крат В.І.
Іноземний досвід в сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно

Семенова К.Г.
Цивільно-правова відповідальність за договором перестрахування

Хозяйственное право и процесс

Коваль В.М.
Застосування положень Господарського кодексу про предмет регулювання

Трудовое право

Ротань В.Г.
Організація суспільства як основний чинник його прогресу та предмет впливу трудового права

Сонін О.Є.
Способи захисту права на встановлення неповного робочого часу

Ерьоменко В.В.
Поняття принципів трудового права та їх застосування

Іншин М.І.
Класифікація юридичних гарантій службово-трудової діяльності державних службовців

Лосица І.О.
Щодо окремих питань укладення колективних договорів

Черткова Ю.В.
Підвищення ролі трудового договору як прояв приватної тенденції в розвитку трудового права

Финансовое и налоговое право
Административное право

Єремєєв Д.В.
Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення: сучасний стан та перспективи удосконалення

Скакун Ю.В.
Законодавчі шляхи удосконалення місцевої податкової системи України

Романюк Л.В., Пасечнік О.С.
Становлення та сутність адміністративного судочинства як провідної форми судового захисту прав громадян

Руденко А.В., Трофімов С.А.
Призначення суддів на адміністративні посади: проблеми та шляхи їх вирішення

 

Земельное и экологическое право

Розумович И.Н.
Правовое значение экологической паспортизации в деятельности объектов повышенной опасности

Сальман І.Ю.
Методи правового регулювання відносин власності і користування землею

 

Международное право

Галан В.О.
Співдружність незалежних держав як регіональна організація врегулювання питань правонаступництва

 

Уголовное право и криминология

Берзін П.С.
Наслідки як елемент складів злочинів у сфері господарської діяльності: основні аспекти юридичної техніки

Бугаев В.А.
Место присвоения, растраты имущества и завладения им путем злоупотребления служебным положением в системе преступлений против собственности

Буткевич С.А.
Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як правовий феномен

Губанова Е.В., Панов С.Л.
Легализация проституции: «За» и «Против»

Гумін О.М.
Боротьба з наркоманією, як причиною кримінальної насильницької поведінки

Ємельяненко В.В.
Повторність як кваліфікуюча ознака незаконного заволодіння транспортним засобом

Скворцова О.В.
Обставини, що виключають злочинність незаконної порубки лісу

Уголовный процесс и криминалистика

Бірюков В.В.
Геоінформаційні технології. Їх місце в інформаційно-довідковому забезпеченні розслідування злочинів

Бугаев К.В.
Организационные и методические основы технико-криминалистическо го обеспечения (в аспекте раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств)

Салтевский М.В.
Проблемы инструментальной детекции вербальной информации в судебной экспертизе

Стратонов В.М.
Місце, роль та межі кримінально-процесуальної пізнавальної діяльності

Трибуна молодого ученого

Безбражная Е.А.
К вопросу о начале государственно-правового регулирования заповедного дела в Аскании-Нова (1919-1929 г.г.)

Глинська С.О.
Про відносини працевлаштування та їх місце у структурі трудового права

Грейдін О.І.
Цивільно-правова характеристика договору (довірчого) управління цінними паперами

Доди К.В.
Некоторые проблемы правовой квалификации немеждународного вооруженного конфлікта

Злобіна О.О.
Організаційно-правові проблеми подолання кризи земельних відносин в Автономній Республіці Крим в аспекті проявів організованої злочинності

Мирошниченко Ю.М.
Співвідношення організації і тактики судового розгляду кримінальних справ

Нюхіна П.О.
Українські земельні універсали козацько-гетманської доби

Пивоваров С.Ф.
Личный состав Керченского коммерческого суда в 1870-1890

Пилипенко Х.О.
Класифікація роботодавців як учасників трудових правовідносин

Пушкарьов В.В.
Принципи, що забезпечують вільний рух товарів між державами членами ЄС

Русанова С.Ю.
Щодо саморегуляціі місцевого самоврядування

Сарана С.В.
Податковий закон як засіб регулювання відносин у сфері оподаткування

Синкевич Д.Е.
Особенности исследования криминального холодного оружия

Терницький С.М.
Зміст підготовчої стадії проведення конкурсу на заміщення посад державних службовців

Шершньова В.О.
Слідчі ситуації в розслідуванні податкових злочинів

Шестак С.В.
Принципи недержавного контролю за діяльністю міліції в Україні

Щуковська Г.В.
Щодо визначення матеріально-адміністративних гарантій законности притягнення громадян України до адміністративної відповідальності

Рецензии и отзывы

Ищенко А.В., Калюжный Р.А., Карпов Н.С., Погорецкий Н.А., Сегай М.Я., Стаховский С.Н., Удалова Л.Д.
Рецензия на монографію Быргэу М.М. «Теоретико-управленческое понимание профілактики преступности: важная прикладная задача со- временной правоохранительной системы»

Пєтков С. В., Бочелюк В. Й., Леоненко М. І.
Рецензия на монографію Стратонова В. М. «Криміналістична теорія пізнавальної діяльності»

Сведения об авторах

К сведению авторов