Том 21 (60) № 2. 2008 г.

Юридические науки

Тексты номера одним файлом

История государства и права

Бабанин А.А., Морозов И.С., Кузьминский А.А. , Беловицкий О.В.
Краткий исторический очерк о развитии Судебно­медицинской службы в Крыму

Бойко І.Й.
Застосування магдебурзького права у Галичині в складі Польського королівства (1349–1569 рр.)

Кириченко В.Є.
Правосуб’єктність клієнтів селянського поземельного банку

Редькіна О.М.
Державотворчі концепції місцевих політичних сил в Криму в травні – червні 1918 р

Романюк Л.В.
Особливості припинення державної служби в Українській РСР: історико­правовий аналіз

Шкуратенко О.В.
Правові засади розв’язання територіальних питань в Україні в І пол. ХХ ст.

Теория государства и права

Анохин А.Н.
Теоретические вопросы выработки законодательного решения: из опыта современного правотворчества

Погорєлов Є.В.
Основные требования правильного применения юридических норм (общетеоретический аспект)

Погребняк С.П.
Негативна і позитивна свобода в умовах демократичної соціальної правової держави

Радзивідло Я.Й.
Методологічні розбіжності праворозуміння між юридичним позитивізмом і юс натуралізмом

Скакун О.Ф
Институт освобождения от юридической ответственности (теоретико­правовой и историко­правовой аспекты)

Конституционное право

Адельсеітова А.Б.
Юридична природа форм діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Кафарський В.
Правові питання визначення поняття «політична партія»

Копієвська О.Р.
Особливості реалізації культурних прав і свобод людини в Україні

Портнов А.В.
Сутність процесуальної форми реалізації конституційного судочинства при застосуванні конституційної юрисдикції

Административное право и процесс

Буткевич С.А.
Адміністративно­правовий механізм запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму

Руденко А.В.
Реалізація принципу доступності в адміністративному судочинстві

Шкляр Т.О.
Виконавче провадження: правове регулювання

Гражданское и семейное право

Аблятіпова Н.А.
Проблеми правового регулювання сімейних форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування

Донська Л.Д.
Проблеми причинного зв’язку у цивільному праві та можливі шляхи їх вирішення

Нєкрасова О.В.
Проблеми субсидіарного застосування цивільного законодавства до регулювання сімейних відносин

Гражданское право и процесс

Бекирова Э.Э.
Хозяйственно­правовое регулирование использования природных ресурсов: пути усовершенствования

Розумович И.Н.
Правовые проблемы классификации объектов повышенной опасности

Трудовое право

Лукашева Н.М.
Правове регулювання збору інформації про працівників та перевірки їхньої відповідності установленим вимогам прийняття на роботу

Финансовое и налоговое право

Семухін І.Ю.
Регіональні аспекти фінансової безпеки України: системне моделювання бюджетних відносин

Скакун Ю.В.
До питання про альтернативні джерела фінансування витрат підприємств рекреаційної галузі

Экологическое право

Орлов А.Н.
Развитие земельного законодательства Украины о лечебных и оздоровительных местностях: история и современность

Орлов Н.А.
Формирование концепции перехода Украины на устойчивое развитие: эколого­правовые проблемы

Международное право

Галан В.О.
Міжнародні організації у врегулюванні питань правонаступництва держав

Черткова Ю.В.
Галузева незалежність норм, які формулюються в конвенціях та рекомендаціях Міжнародної організації праці

Уголовное право и криминология

Ігнатов О.М.
Класифікація злочинів, що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ

Кашкаров О.О.
Аналіз кримінального законодавства деяких країн Європи, що встановлює кримінальну відповідальність у сфері обігу цінних паперів

Чеботарьова Г.В.
Правопорядок як об’єкт кримінально­правової охорони

Уголовный процесс и криминалистика

Китаев Н.Н.
О несостоятельности „астрологической диагностики” серийный убийц

Стратонов В.М.
Поняття та зміст пізнавальної діяльності слідчого під час розслідування злочинів в контексті епістемологічних знань

Трибуна молодого ученого

Галкіна О.В.
Загальні та відмінні риси в регулюванні строків виконання податкового обов’язку та строків сплати податків і зборів

Гордін О.Я.
Правове регулювання відшкодування податку на додану вартість

Донець А.Г.
До питання можливості нерухомого майна бути об’єктом договору зберігання

Донець О.В.
Деякі проблемні питання визначення дефініції «землі історико­культурного призначення»

Єлькін С.В.
Застосування ландшафтного підходу до регулювання земельних відносин в умовах адаптації правової системи України до законодавства acquis communautaire

Елфимов В.О.
Региональные особенности обычного права (адата) чеченцев XV­-XX вв

Іванченко О.М.
Зарубіжні правові доктрини концепції правової системи у другій половині ХХ ст

Ісаєв А.М.
Дії та речі як предмет договору дарування

Коміляй Ю.В.
Спільностне право як об’єкт антропології права

Мамченко Н.В.
Дуалізм природного і позитивного права: методологічні і логічні аспекти теорії

Могила Д.В.
Перейменування назв адміністративних об’єктів Криму як наслідки депортації 1944 р. кримських татар, болгар, вірмен та греків

Мовчан А.О.
Правове регулювання спеціального порядку добору кадрів

Настіна О.І.
Співвідношення умов та форм реалізації права державной власності на землю в України

Орлов Ю.В.
Методичне забезпечення кримінологічної експертизи нормативно­правових актів та їх проектів

Полівчук Д.П.
Особливості прийняття рішення про застосування заходів дисциплінарного впливу в органах внутрішніх справ

Реуцький А.В.
Криміналістична класифікація злочинів у сфері виготовлення та обігу платіжних карток

Рудик Ю.В.
Співвідношення права та держави: функціональний аспект взаємодії

Рудник Д.В.
Питання про класифікацію об’єкта адміністративних деліктів у сфері випуску та обігу цінних паперів

Теремцова Н.В.
Стадії і елементи бюджетного процесу в юридичній науці

Тимощук О.О.
Боротьба народів та історичних областей Іспанії за автономний статус в умовах монархічного режиму Реставрації Альфонса ХІІІ і диктатури генерала Примо де Ривера (1902 – 1931 рр.)

Ткаченко І.М.
Нікчемний та оспорюваний правочин: правова різниця між поняттями

Худоба В.Н.
Место правового обычая среди источников гражданского процессуального права

Шамрук А.И.
Соотношение положений об обязательной доли наследства в российском и украинском законодательствах

Шестак С.В.
Міжнародний досвід недержавного контролю за діяльністю поліції

Персоналии

Берназ В.Д.
Виктор Павлович Колмаков – ученый и педагог (к 95­летию со дня рождения)

Макаренко И.А.
Лев Львович Каневский (1924 — ­2002 гг.)

Рецензии и отзывы

Тимощук О.В.
Нова фундаментальна праця у галузі вітчизняної історії права

Научная жизнь

Михайлов М.А.
Международная конференция­ телемост «Всеобщее дактилоскопирование населения: Утопия или перспектива ближайшего будущего?» позволила обменяться мнениями ученым и практикам из Симферополя, Луганска и Омска

Сведения об авторах

К сведению авторов