Том 20 (59) № 1. 2007.

Юридические науки

Тексты номера одним файлом

Скакун О.Ф.
Принцип единства логического и исторического методов в сравнительном правоведении

Погорелов Є.В.
Загальнотеоретичні питання про форми удосконалення законодавства

Редькіна О.М.
Кримський крайовий уряд С. Сулькевича у сфері міжнародного права (червень-листопад 1918 р.)

Анохин А.Н.
Хадисы имама Аль-Бухари о законности договора купли-продажи

Хаваджи Д.Р.
Примусові виселення окремих груп населення з території Кримської АРСР в роки Другої світової війни як об’єкт історико­правового дослідження

Бойко І.Й.
Деякі аспекти розвитку самоврядування у сільських громадах Галичини в складі Польського королівства (1349–1569 рр.)

Присяжнюк А.Й.
Деякі аспекти державного будівництва у сфері забезпечення безпосередньої демократії за проектом Конституції УНР О. Ейхельмана

Романюк Л.В.
Деякі пропозиції до питання встановлення моменту виникнення посадових повноважень у державних службовців

Лужанский А.В.
Проблеми правового регулювання кваліфікаційних вимог до кандидата на посаду омбудсмена в Україні

Никифоров В.Ю.
Криминологическая и уголовно­правовая характеристика понятия преступной организации: некоторые аспекты проблемы

Анохина Л.С.
Кримінологічні питання дослідження детермінант хабарництва

Денисова О.В.
Уголовно­правовая характеристика объекта пытки и определение места данного состава в системе особенной части УК Украины

Ігнатенко В.В.
Арешт майна: питання теорії та практики застосування органами досудового слідства України

Кройтор В.А.
Підстави та загальний порядок здійснення розгляду цивільної справи у закритому судовому засіданні

Шиманович О.М.
До питання про класифікацію ухвал суду першої інстанції в цивільному процесі України

Бекирова Э.Э.
Правовое регулирование аннулирования, прекращения и признания недействительной лицензии на осуществление хозяйственной деятельности

Семухин И.Ю.
Экономико-правовые аспекты формирования финансовой базы местных бюджетов

Шкляр Т.О.
Вдосконалення взаємодії правової та економічної систем суспільства у сучасній Україні

Мельніков А.В.
Сільськогосподарська політика Третього рейху у генеральному комісаріаті Таврія

Могила Д.В.
Ліквідація Кримської АРСР у 1944. Відповідність Конституції СРСР

Елфимов В.О.
История изучения адатного права мусульманских народов стран СНГ (с начала XIX века до наших дней): историография проблемы

Курило Т.В.
Міжнародно­правове співробітництво України з європейськими державами у сфері реституції і повернення культурних цінностей

Заєц ь О.В.
Розвиток інституту вільного використання об’єктів авторського права за Бернською конвенцією

Степаненко Т.В.
Щодо процесуального положення осіб, які звертаються до суду з позовами про захист невизначеного кола осіб

Худоба В.Н.
Решения Конституционного Суда Украины как источник гражданского процессуального права

Адамчук І.Г.
Визначення державно­територіального статусу Підкарпатської Русі після Першої світової війни: аспекти геополітики та міжнародного права

Орлова В.Н.
Правовая защита общественного здоровья от экологического вреда – научный объект междисциплинарного исследования

Діденко Т.І.
Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” 1991 року як важлива віха в розвитку вітчизняного екологічного законодавства

Селезнякова Л.В.
Принцип неприкосновенности жилища в теории и на практике

Ярема А.Г.
Право особи на ефективні засоби судового захисту цивільних прав та інтересів

Тимощук О.О.
Розширення автономного статусу Каталонії у складі унітарної Іспанії за новим Статутом 2006 року

Тимощук О.В.
Рецензія на монографію доцента Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова Б.С. Бачура «Інститут земельних відносин у цивіль­ ному звичаєвому праві України в Х ­ середині ХІХ ст. (історико­правовий аспект)»

Аннотации

Анотації

Summary

Сведения об авторах

К сведению авторов